Disclaimer Stichting Young Captain Nederland

Stichting Young Captain Nederland besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Stichting Young Captain Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Young Captain Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Stichting Young Captain Nederland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting Young Captain Nederland niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Het is niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Young Captain Nederland. 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Stichting Young Captain Nederland, welke geen eigendom zijn van Stichting Young Captain Nederland, maar zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stichting Young Captain Nederland. Hoewel Stichting Young Captain Nederland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting Young Captain Nederland worden onderhouden wordt afgewezen.